§ 1 Formål

 1. Buvik ILs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

 1. Buvik IL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 2. Buvik IL er medlem av de særforbund som dekker de aktiviteter idrettslaget tilbyr (Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund).
 3. Buvik IL er tilsluttet NIF gjennom Trøndelag Idrettskrets, og er tilsluttet Skaun Idrettsråd.
 4. 1)Idrettslag får representasjonsrett i andre organisasjonsledd fra det tidspunkt det har vært medlem av NIF i seks måneder og de pålagte forpliktelser er oppfylt. Idrettslaget har da representasjonsrett etter antall dokumenterte medlemmer etter seks måneders virksomhet.
  2) Idrettslaget kan delta i konkurranser etter bestemmelsene i de særforbund laget er medlem av.
 5. Buvik IL skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. Jf NIFs lov §2-2 og 2-3

§ 3 Medlemmer

§ 3-1 Medlemskap i Buvik idrettslag.

 1. For at en person skal opptas i Buvik Idrettslag må vedkommende:
  a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak,
  b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.
 2. Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
 3. Styret i et Buvik Idrettslag kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen 3 uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen 2 uker.
 4. Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, flytte klagebehandlingen til en annen idrettskrets.

Utmelding – Tap /fratakelse av medlemskap i Buvik idrettslag

 1. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt Styret/Daglig leder Buvik IL.
 2. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste.
 3. Styret i Buvik Idrettslag kan i særlige tilfeller frata en person medlemskapet for en periode på inntil 1 år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
 4. Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
 5. Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen 2 uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. NIFs lov § 10-4 (4) gjelder tilsvarende.

§ 3-2 Buvik IL skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 3-3 Æresmedlemmer i Buvik IL utnevnes av årsmøtet. Æresmedlemskapet varer livet ut, og er et gratis medlemskap i idrettslaget.

§ 4 Kjønnsfordeling

 1. Buvik IL skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
 2. Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
 3. Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Årsmøtet/tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll.
 4. Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
 5. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for valg/oppnevning.

§ 5-1 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 1. For å ha stemmerett og være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Buvik IL i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget
 2. Et medlem som er arbeidstaker i et idrettslag, jf. § 2-6 har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte
 3. En person kan ikke samtidig innen et organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre (gjelder ikke avdelingsstyrer), valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg. Person med slikt verv kan ikke møte på organisasjonsleddets årsmøte/ting som representant for et annet organisasjonsledd.
 4. Et medlem kan ikke ha styreverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.
 5. Forslagsrett:
  a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Buvik IL.
  b) Styret i Buvik IL har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
  c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
 6. Talerett på årsmøte:
  a) Revisor har talerett på Årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde
  b) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

§ 5-2 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

 1. Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
  a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
  b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.
 2. En arbeidstaker i Buvik IL er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
 3. En arbeidstaker i Buvik IL kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
 4. Bestemmelsen er ikke til hinder for at Buvik IL gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.
 5. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.
 6. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for valg/oppnevning.

§ 5-3 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

 1. Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av Buvik IL som overstiger 1G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
 2. Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
 3. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
 4. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det kan bare gis dispensasjon for et valg/oppnevning.

§ 6 Inhabilitet

 1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Buvik IL er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
  a) når vedkommende selv er part i saken,
  b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
  c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
  d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
 2. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
 3. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.
 4. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
 5. Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
 6. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjør vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
 7. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.
 8. Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Buvik IL.

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 1. Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
 2. Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
 3. Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for Buvik ILs medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 8 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 1. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
 2. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
 3. Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

§ 9-1 Regnskap og revisjon mv.

Regnskapsåret for NIF og NIFs organisasjonsledd er kalenderåret.

 1. Buvik IL er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.
 2. Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
  a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
  b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
  c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.
  d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
 3. Bankkonti skal være knyttet til idrettslag, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i felleskap.
 4. Idrettslaget skal ha Underslagforsikring.

§ 9-2 Budsjett

 1. På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
 2. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
 3. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 9-3 Utlån og garanti

Buvik IL kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

§ 9-4 Fullmaktmatrise

 1. Det økonomiske handlingsrommet i Buvik IL reguleres av idrettslagets fullmaktmatrise. Fullmaktmatrise kan løpende revideres av valgt styre.
 2. Inngrep i Buvik ILs økonomi, ut over det som reguleres av fullmaktmatrise, kan kun skje etter vedtak i Årsmøtet eller vedtak i ekstraordinært Årsmøte,

§ 10 Årsmøtet

§ 10-1 Innkalling til årsmøte.

 1. Årsmøtet er Buvik ILs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Mellom årsmøtene er styret høyeste myndighet.

§10-2-1 Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med NIFs lov §2-15, 2-16, 2-17, 2-19 og 2-20.

 1. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
 2. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
 3. Innkalling skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede. Buvik Idrettslag kan innkalle på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.
 4. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på organisasjonsleddets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige innen fristen i tredje ledd.

§10-2-2 Vedtaksførhet for årsmøte – Behandling av saker

 1. Et årsmøte/ting er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer/representanter som møter.
 2. Årsmøte i Buvik Idrettslag er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 3. På årsmøte kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§10-2-3 Ekstraordinært årsmøte

 1. Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles av organisasjonsleddets styre etter:
  a) vedtak av organisasjonsleddets styre eller årsmøte/ting,
  b) vedtak av styre/årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd,
  c) skriftlig krav fra ¼ eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

§10-2-4 Dirigent/sekretær
Årsmøte ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt sekretær behøver å være medlem eller valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og sekretærer.

§ 10-3-1 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne forretningsorden.
 6. Godkjenne innkallingen.
 7. Godkjenne saklisten.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. a. Behandle idrettslagets regnskap,
  b. styrets økonomiske beretning,
  c. kontrollutvalgets beretning
  d. eventuell beretning fra engasjert revisor.
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. Styret har myndighet til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre spesielle grunner.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Arbeidsutvalg med minimum leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem og to varamedlemmer.
  b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Godkjenne de valgte gruppestyrer.
  Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer kan velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. (dette iht NIFs lovverk).
  Funksjonstiden i arbeidsutvalget er 2 år, unntatt varamedlemmer som velges for 1 år. Arbeidsutvalgets medlemmer kan gjenvelges.
  Funksjonstiden for leder er 1. år. Leder kan gjenvelges. For å sikre kontinuitet i arbeidsutvalget skal medlemmene skiftes ut slik:
  • Første år: leder, kasserer, styremedlem
  • Andre år: Nestleder, sekretær
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

§ 10-3-2 Stemmegivning på årsmøtet

 1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 3. Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 4. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10-4 Ekstraordinært årsmøte

 1. Ekstraordinært årsmøte i Buvik IL innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:
  a) Vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte.
  b) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
  c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.
 2. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
 3. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 4. Ekstraordinært årsmøte i Buvik IL skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
 5. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 10-5 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Buvik ILs størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 11 Idrettslagets styre

 1. Buvik IL ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad.
 2. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. §10-5
 3. Forvaltingen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virkomhet hører inn under styret. Styret skal blant annet sørge for at:
  a) Idrettslagets formål ivaretas
  b) Forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
  c) At beslutninger tas i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk, og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
  d) Registrere opplysninger iht §3(2)
  e) Det oppnevne ansvarlige for politiattester og barneidrett
  f) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  g) Oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
 5. Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§12 Kontrollutvalg og valgkomité

§12-1 Kontrollutvalg

 1. Alle Idrettslag skal velge et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
 2. Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
  a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak,
  b) ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,
  c) forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  d) føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
 3. Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
 4. Buvik Idrettslag kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for kontrollutvalget, gi utvalget ytterligere oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke reduserer utvalgets ansvar og rettigheter etter denne bestemmelse, eller på annen måte er uforenlig med utvalgets oppgaver.

§12-2 Valgkomité
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet iht §5-1 (3).

§ 12-3 Avdelingsstyrer

 1. Har lagets årsmøte gjort vedtak om å opprette en ny avdeling ledes hver avdeling av et styre på minst 3 medlemmer. Leder, kasserer og sekretær. Avdelingsstyret velges av gruppens årsmøte, og skal godkjennes av idrettslagets årsmøte.
 2. Avdelingens leder er medlem av lagets styre, med et annet medlem av avdelingsstyret som personlig varamann.
 3. Avdelingens årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Innkalling og saksliste skal være forsvarlig publisert senest en måned før årsmøtet, og saksliste skal minimum inneholde; a) Årsberetning.
  b) Årsregnskap.
  c) Handlingsprogram og budsjett for kommende år.
  d) Fordeling av tillitsverv innen gruppa for kommende år.
  e) Innkomne saker og saker som gruppestyret ønsker framlagt på idrettslagets årsmøte.
  Innkomne saker må være sendt gruppestyret senest 14 dager før gruppestyrets årsmøte.
 4. Avdelingsstyret er ansvarlig, overfor avdelingsårsmøtet og lagets styre, for avdelingens økonomi. Avdelingens årsmøte kan vedta tilleggskontingent til særformål innen avdelingen. Disse midler disponeres av avdelingsstyret.
 5. Avdelingsstyret skal behandle alle faglige saker som gjelder Avdelingens aktivitet. Det skal stå for tekniske arrangement. I idrettstekniske saker som bare vedrører avdelingen handler avdelingen selvstendig.
 6. Avdelingsstyret skal innen 1. mars framlegge for lagets leder;
  a) Årsberetning for siste år.
  b) Avsluttet årsregnskap for siste år.
  c) Handlingsprogram og budsjett for kommende år.
  d) Liste over tillitsvalgte i avdelingen.
  e) Liste med verdiansettelse av materialer som avdelingen forvalter.

§ 13 Grupper/avdelinger

 1. Buvik ILs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge gruppe, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 10-3-1. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf §2 (2)
 2. Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder §11-3 Avdelingsstyrer
 3. Grupper, representant for grupper eller avdelingsstyret, eller kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget ut over vedtatt Fullmaktmatrise (jf § 9-4) uten fullmakt fra hovedstyret.

§ 14 Lovendring

 1. Organisasjonsledd i NIF skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et regelverk som er i samsvar med dette. Organisasjonsleddene plikter å bruke lovnorm fastsatt av Idrettsstyret.
 2. Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for Buvik ILs medlemmer så snart de er vedtatt av styret.
 3. Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks med mindre årsmøtet vedtar noe annet.
 4. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen.
 5. Ved eventuell motstrid mellom Buvik ILs regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
 6. Endringer i § 14 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 15 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

 1. Idrettslaget kan vedta oppløsning:
  a. Ved enstemmig vedtak om oppløsing på årsmøtet, eller
  b. Ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på 2 påfølgende årsmøter der det påfølgende årsmøtet avvikles mellom 3 og 6 måneder etter første årsmøte.
  En forutsetning for et gyldig vedtak, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund innen 14 dager før årsmøtet behandler forslag om oppløsning.
 2. Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Buvik IL. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og nødvendige lovendringer knyttet til dette, fattes med 2/3 flertall på årsmøtet.
 3. For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov §10-2
 4. Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller Buvik ILs eiendeler opparbeidet gjennom idrettslagets medlemskap i NIF tilfalle et formål godkjent av idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettsstyret.

Revidert: Buvika 03.03.2022 (Styret Buvik IL)
Godkjent Årsmøtet 24.03.2022

Denne revideringen er gjort med utgangspunkt i Norges Idrettsforbunds nye lovnorm, med endringer vedtatt på Idrettstinget 2021 – med virkning fra 01.01.2022. Den inneholder det minimum NIF krever, med tilpassinger fra Buvik ILs lov av 11.12.2019

Takk til våre sponsorer