Økonomiske prinsipp
Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak, dugnader og egenandeler.

Medlemskontingent
Alle som spiller fotball i Buvik IL må ha betalt medlemsavgift i Buvik Idrettslag. For spillere er dette spesielt viktig, da de ved skader ellers ikke vil være dekket av forsikringer gjennom klubben (se punkt om forsikringer under klubbdrift). Alle oppmenn og tillitsvalgte må også være medlemmer av klubben.
Medlemskontingenten faktureres engang per år av Buvik Idrettslag. Fakturaen blir tilsendt epostadressen som er tilknyttet bruker/familie i MinIdrett.
https://minidrett.nif.no/ Brukere i MinIdrett kan opprettes på nettstedet selv.

Treningsavgift
Alle spillere skal betale treningsavgift til Buvik fotball. Treningsavgiften deles opp i to innbetalinger (vår & høst). Treningsavgiften fakturers via e-post til ansvarlig foresatt eller spiller (seniornivå). Foresatt/spiller melder inn endringer i epost-adresse til lagleder som har ansvaret for å holde registeret oppdatert i Klubbadmin.
Treningsavgiften kan variere fra år til år, og skal reflektere klubbens kostnader. Endring av treningsavgiften kan bare skje på fotballavdelings årsmøte.
Spillere som ikke har betalt sine avgifter til Buvik fotball vil ikke være spilleberettiget i FIKS. Hvis disse blir benyttet i kamp må lage påregne bøter og poengtrekk fra Trøndelag Fotballkrets.

Hva går treningsavgiften til?
Treningsavgiften er den største inntektsposten til klubben. I tillegg kommer inntekter bla. fra dugnader, arrangement, offentlige tilskudd og sponsorer.
Den dekker blant annet:
– Leie av baner til bruk for trening og kamp.
– Lagenes avgifter til Trøndelag Fotballkrets
– Kretskontingenter
– Kostnader til dommere
– Utstyr (baller, vester, drakter osv)
– Trenerkurs

Lagskonti
Alle lag i Buvik Fotball skal benytte en konto tilknyttet Buvik Idrettslag og Orkla Sparebank. Alle utgifter/inntekter skal dokumenteres med bilag. Det må føres bilagsjournal og regnskap for hvert lag.
Bilag leveres til kasserer så snart som mulig for betaling/utbetaling. En gjennomgang av dette vil gjøres med lagledere før seriestart.
All økonomi i klubben skal bokføres i klubben regnskap, og alle midlene som står på lagskonti tilhører Buvik fotball/Buvik Idrettslag.
Alle bankkonti skal disponeres av styreleder, kasserer og lagleder for det enkelt laget. Styreleder og kasserer kan gjøre utbetalinger, lagleder har kun leserettigheter til konti.
Det skal IKKE benyttes private konti og alle pengene tilknyttet drift av laget (dugnadspenger som laget får inn osv) skal inn på laget sin konto.

Regningsbetaling
Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av styreleder før levering til kasserer for anvisning og betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres av to personer før betaling.
Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling.

Kassehåndtering
Klubbens oppgjørsskjema skal brukes når kiosk-kassen og kontanter som brukes på dugnad telles opp.

Bilgodtgjørelse/reiseregning
Trenere, lagledere eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales. Ingen utbetalinger blir gjort uten å ha mottatt korrekt utfylt skjema. Avtaler rundt dette kan kun gjøres med styreleder/styret.

Dommerbetaling
Alle dommere får utbetalt godtgjørelse for de kampene som dømmes ut via bankkonto. Det skjer ikke utbetalinger i kontanter. Alle dommere må ha utfylt dommergodtgjørelsesskjema før de får utbetalt godtgjørelse. Skjemaene kan sendes til kasserer@buvikil.no og utbetalingen skjer innen 10 dager etter kampen er dømt.
Satser for utbetaling for dømming i regi klubb er følgende pr. 01.01.2020:
(Andre satser gjelder for dømming i Krokus cup og Buvik Cup.)

Kamp Godtgjørelse or kamp
5`er kr 100,-
7`er kr 150,-
G/J 13 7`er kr 400,-

Forsikringer
Alle som har betalt sine avgifter til Buvik Idrettslag og Buvik fotball er dekket av Norges Fotballforbunds kollektive forsikringsavtaler. Forsikring og innmeldinga av skade finner du mer informasjon om her: Forsikring og skader
NFF tilbyr også en utvidet forsikring for den som ønsker dette.

Dugnader
Buvik fotball har faste dugnader hvert år i tillegg til dugnader de enkelte lag kan organisere:
– Klargjøringsdugnad anlegg (vår)
– Krokus cup (vår)
– Kiosk (laget har 1 uke på enten vår eller høst)
– Buvik cup (vinter)

Årsregnskap og Budsjett:
Styret i fotballgruppa legger årsregnskap for sist regnskapsår og budsjett for kommende år frem får årsmøtet i fotballgruppa for godkjenning i tillegg legges dette også frem for styret i hovedlaget.

Takk til våre sponsorer