Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører.
For å sikre kontinuitet i sitt arbeid og unngå at årganger faller bort er det vesentlig at klubbene har en beskrivelse for
hvordan de rekrutterer nye spillere. Her kan dere finne hvordan Buvik IL fotball gjennomfører rekruttering av nye årskull.

Buvik IL gjennomfører oppstarts av nye årsklasser etter anbefalinger i «Barnefotballøftet» fra NFF.
«Barnefotballøftet» innebærer at klubben gir et tilbud til nye årskull den høsten de starter på skolen.

I denne rekrutteringsplanen skal klubben ha et ekstra fokus på rekruttering og oppstart av nye jentelag! Vi skal gi
jentene det samme tilbudet som guttene og klubben skal derfor sørge for å med engang dele opp i rene jente og
guttelag. Rekrutteringsansvarlig skal samarbeide med jentefotballansvarlig og legge til rette for å rekruttere inn flere
jenter i Buvik fotball.

Rekrutterings- og oppstartsplan for «Barnefotballøftet»

 • Felles oppstartdag for nye årskull, gjøres via seniorlagets Tine Fotballskole på høsten.
 • Foregår i slutten av august, litt avhengig av senior sin terminliste. (dette avklares i mars når søknaden til Tine fotballskole skal inn). Avklares og koordineres med sportslig ledelse og ansvarlig senior.
 • Oppstarten gjennomføres som en hel oppstartsdag med trening, fortrinnsvis lørdag i fotballskolen.
 • Klubb m/styre og sportslig utvalg bør i perioden april-august planlegge innsalg, ansvarsfordeling, organisering og gjennomføring i god tid før selve oppstarten
 • Oppstartsansvarlig og sportslig utvalg i klubb bør ha hovedansvaret for denne prosessen i klubben.
 • For å selge inn og bekjentgjøre oppstarten må klubben bruke alle mulige «kanaler» for å informere alle foreldre og barn i klubbens nedslagsfelt:
  1. Klubbens hjemmeside
  2. Klubbens Facebook gruppe
  3. E-mail
  4. Info.skriv til barnehager i nærområdet
  5. Info.skriv til skoler i nærområdet
  6. Lokalblad/avis
  7. Infoskriv og plakater som henges opp ved klubbens anlegg

Klubbens Barnefotballansvarlig, oppstartsansvarlig og sportslig utvalg bør være ansvarlig for planlegging og gjennomføring
av oppstart for 6-åringene (jenter/gutter)

 • Planlegg i detalj program for dagen:
 • Program for dag (detaljert med sted, tider, ansvar mm.)
 • Registrering/organisering når barn med foreldre kommer til anlegget.
 • Inndeling i små grupper på feltet.
 • Rene jentegrupper og guttegrupper med max 8 – 10 barn pr. gruppe
 • Minst 2 trenere/hjelpetrener pr. gruppe
 • Bruk etablerte trenere fra klubben + evt. eldre spillere i klubben som hjelpeinstruktører. Få hjelp fra treneransvarlig klubben.
 • Utarbeid en detaljert plan for aktiviteten på feltet gjennom dagen

Når jentene og guttene er godt i gang med fotballaktiviteten på banen så arrangerer klubben et foreldremøte i klubbhuset samtidig.
Program for foreldremøte:

 • Presentasjon av klubben og verdigrunnlag. Helt sentralt å selge inn klubben best mulig.
 • Hva kan klubben tilby og hvordan drives klubben? Her er det viktig å få fram forståelsen av frivillighet/dugnadsprinsippet som helt sentral for å legge til rette for aktivitet.
 • Klubben som sjef!
 • «Hva krever klubben»?
 • Rekruttering av foreldre til roller i laget: Trenere (flest mulig), lagleder, sosialkontakter, økonomikontakt, dugnadsansvarlige. Alle kan bidra med noe, viktig at alle foreldre føler seg velkommen til å bidra og å få følelsen av at alle «bør» bidra. Desto flere foreldre som kommer inn i en rolle rundt laget, desto større er sjansen for at årstrinnet vil lykkes med å skape et trygt og godt miljø. Det bør være en viktig målsetting å få med så mange som mulig i støtteapparatet rundt hvert lag. Dette gir lagene et best mulig utgangspunkt og vil bidra til å hindre frafall på et senere tidspunkt
 • Rekrutter til og ufarliggjør trenerrollen. Vi ønsker å ha med flest mulig trenere – ikke bare de som rekker opp hånda først eller som har spilt fotball selv. Vi ønsker mamma- og pappatrenere med ulik erfaring fra fotball. Man behøver ikke å ha vært fotballspiller selv for å være en god barnefotballtrener! Pedagogisk tilnærming til både rollen og barna er en viktig innfallsvinkel, og det trenger man nødvendigvis ikke fotballfaglig forståelse for å
  kunne bidra med.
 • Registrer derfor alle nye foreldre som ønsker å bidra rundt laget: Rolle, fullt navn, adresse, mobil, e-post, kompetanse.
 • Presenter klubbens plan for kompetanseheving og kurs for alle nye trenere (Barnefotballkveld 1-2 uker etter oppstarten + NFF Grasrottreneren/C-lisens delkurs på høsten.
 • Avtal første treninger med fast treningstid fram til høstferien.

Skal man lykkes med oppstarten er det helt avgjørende at nyetablerte lag, både for jenter og gutter, blir fulgt opp tett de 5-6 første treningene.

Treneransvarlig, og oppstartsansvarlig i klubben har et spesielt ansvar for at de nye trenerteamene rundt 6-åringene får gode rammer og forutsetninger for å lykkes med organisering og gjennomføring av de første treningene. Lykkes klubben med at gi lagene en god start er mye av det viktige grunnlaget for gode fotballopplevelser de neste årene allerede lagt.

 • Klubben arrangerer Barnefotballkveld med treningsøkt på feltet og teori 1 til 2 uker etter oppstart.
 • Implementer www.treningsokta.no fra første trening.
 • Treneransvarlig og oppstartsansvarlig i klubben organiserer og gjennomfører de første 4–5 treningene sammen med det nye trenerteamet.
 • Trenerteamet tar gradvis over mer og mer av treningene.
 • Klubbens treneransvarlig er med på å følge opp de nye trenerteamene på treningene det første året, etter behov.
 • Klubben melder på alle «nye» trenere til Grasrottreneren/NFF C-lisens Delkurs 1

Vi i Buvik fotball har som mål å avslutte sesongen med flere spillere enn det vi startet sesongen med. Det kreves at det må gjøres en jobb under sesongen for å ta vare på de spillerne vi har og samtidig rekruttere nye spillere inn i klubben.

For de aller yngste barna så handler det om å følge opp sammen med barnefotballveileder at rekruttering til eksisterende kull vil primært skje ved at spiller selv tar kontakt for å komme på prøvespill.

Alle som ønsker skal i utgangspunktet få lov til å prøve seg og alle som ønsker skal i utgangspunktet få lov til å spille i Buvik Idrettslag.

Spillere som ikke har spilt fotball i annen klubb tidligere skal kunne starte opp fortløpende.

Spillere som kommer fra annen klubb skal helst fullføre sesongen i sin eksisterende klubb før overgangen, men unntak kan gjøres hvis det ikke vil gå utover det sportslige tilbudet til andre spillere i klubben han eller hun kommer fra.

Vi har pt ikke hatt noen etterspørsel etter aktivitet/ lag for personer med særskilte behov (personer med funksjonsnedsettelse), men bør ha en tanke om hvordan man også kan inkludere alle hvis det skulle bli etterspørsel etter dette. Skaun kommune har et råd for personer med funksjonsnedsettelser så det kan være naturlig å starte der.

Takk til våre sponsorer