Rollebeskrivelser

Rollebeskrivelser2020-03-31T18:24:40+01:00
Banekoordinator2020-03-18T15:53:08+01:00

Banebehov meldes fortrinnsvis pr. epost

Baner:

Da-Tel Arena 1 (Deles inn i Del A + Del B = ½ bane og Del A1+A2 og B1+B2 = ¼ bane)
Da-Tel Arena 2 (Deles inn i Del A + Del B = ½ bane og Del A1+A2 og B1+B2 = ¼ bane)
Da-Tel Arena 5’er

Lokaler til møter:

Klubbhuset
‘’Ny’’ tårnet (Nye kunstgressbane): Brukes til styring av musikk, annonsering av lag ol. Oppfordrer
lagene til å benytte seg av dette under kamper. Skaper gode rammer og tilhørighet.
Gammel tårnet (forbeholdt møter for styret i Buvik Fotball og Buvik Idrettslag)

 • Fordeling av banetider foregår etter vedtatt ‘’Instruks for fordeling av banetider’’ av styret. Denne skal til enhver tid finnes på Buvikil.no.
 • Alle ønsker vedrørende banetider meldes inn til sportslig utvalg som kommuniserer dette ut til banekoordinator som legger dette inn i kalenderen.
 • Alle kamper legges inn i banekalenderen i henhold til lagenes ulike terminlister (Dette gjelder alle lag fra senior til 3v3)
 • Banekoordinator får kampendringsmailer fra Fotballkretsen og oppdaterer banekalender deretter.
 • Alle som ønsker å booke klubbhuset til møter melder dette inn til banekoordinator. Her må man hensyn ta kioskens åpningstid.
 • Henvendelser vedr. bane skal alltid rettes av lagleder/trener
 • Alle ønsker i forhold til banetider for vinter skal skje før 01.des året før sesongstart. Timene gjelder da fra 01.01 og ut mars.
 • For trening vår så er fristen 01.mars. Da gjelder timene fra 01.april og ut sesongen.
 • Banekoordinator sørger for at riktig informasjon om anleggene meldes inn til rett tid og finnes på fotball.no
Cupkomitee2020-03-18T15:53:08+01:00
Dommeransvarlig2020-03-18T15:53:08+01:00

Dette skrivet er ment for å tydeliggjøre oppgaver som skal utføres av dommeransvarlig i klubben.

Vi har en egen dommerkoordinator, med egen dommerkoordinatorinnstruks. Brukes til å sette opp dommeroppsettet for serier og cup. De som har hatt disse oppgavene tidligere, bør brukes som rådgivere og gi mulighet til innspill på oppgave.

Overordnet mål for dommeransvarlig:
Rekruttere, beholde og utvikle dommere i klubben

Oppgaver for dommeransvarlig:

 • VÆRE TILGJENGELIG FOR DOMMERNE I KLUBBEN.
 • Ha oversikt over dommere i klubben, holde dem oppdatert og følge dem opp.
 • Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekrutter og beholde dommere i forhold til antall lag
 • Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse kamper
 • Skal ha ansvar for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Skal ha ansvar for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Sørge for at dommerne har det nødvendige utstyr.
 • Til enhver tid ha oppdatert liste over klubbens dommere med riktig kontaktinformasjon.
 • Avholde faglig- og sosiale samlinger for klubbens dommere (forslagsvis før og etter sesongen)
 • Eksternt samarbeid med
  – Andre dommeransvarlige
  – Fotballkretsen
 • Organisere klubbdommerkurs. Per i dag er Kim-Are Næss Leistad den eneste i klubben som er godkjent instruktør. Det kan også leies inn ekstern instruktør, men dette koster litt.
 • Avholde ett kick-off-møte og ett høstmøte, hvor det gjøres opp status, gjerne noe faglig innhold, en quiz og selvfølgelig pizza. Tips: trekk inn de eldste dommernes kompetanse.
 • Holde løpende listen over dommere ajour.
 • Jobbe med rekruttering av klubbdommere. Her kan det for eksempel sendes mail til lagledere på 12-årslagene, eller møte opp på en av treningene. Det vil også være naturlig å ta kontakt med spillere som har lagt opp også.
 • Jobbe med rekruttering av klubbdommere som vil/kan bli rekruttdommere til kretsen (16år)
 • Ordne med dommere til alle kamper arrangert av klubben (det vil si alle kamper som krets ikke ordner med dommer til). Krets setter opp fra og med 13 år og oppover. Unntak finnes, eks senior 7er.
 • Følge opp dommeroppsettet fortløpende. Det vil si å sende ut melding til dommere som skal dømme påfølgende uke om at de er satt opp, administrere endringer etc. (dommerkoordinator)
 • Ordne med dommere til kamper i Krokus- og Buvik-cup. (dommerkoordinator)
 • Sørge for at klubbens dommere har det de trenger av utstyr. Det vil si fløyte, klubbdommervester/trøyer/skjorter, og dommerkort til å notere på under kamper. Dommere som dømmer for krets har egen avtale om utstyr (denne administreres av leder i fotball).
 • Sende ut instruks til lagledere/trenere om rutiner med tanke på dommere og kampavvikling før sesong. Her legges det også ved ei liste over dommere med telefonnummer. Husk at dommernes foreldre må spørres før kontaktinformasjon kan deles. (dommerkoordinator)
 • Koordinering med «fair-play-vert», for å ivareta dommere under kamp.
 • Oppfølging og veiledning av dommere før, under og etter kamp, både da de er ferske (ekstra viktig), men også videre med tanke på utvikling. Dette er en oppgave som kan utføres av andre, gjerne med dommerbakgrunn, men må koordineres av ansvarlig.
 • Stille krav til dommere og lagledere, slik at kamper avvikles på best mulig måte.

Oppgave Kommentar Frist Utført
Oppdatere liste over klubbens aktive dommere Mars
Holde informasjonsmøte / dommerforum for dommere Gjennomgå retningslinjer og rutiner April/okt
Sørge for at alle dommere har tilstrekkelig med utstyr April
Lage oppfølgingsplan for klubbens dommere Se eksempel under April, Aug
Melde inn behov for kurs og utdanning Feb
Melde på dommere, veiledere og observatører på kurs Kontakt kretsen for nærmere info

Ha fokus på å ha en dommerutviklingsplan over tid.

 • Beskrive nå-situasjonen
 • Sette opp konkrete mål for antall aktive dommere på de ulike nivå over en periode.
 • Sørge for å beholde alle eksisterende dommere i klubben og sørge for utvikling av disse. Veiledning er et nøkkelord her. (lage en oppfølgingsplan der man sørger for å sette av tid til å se alle ulike dommere)
 • Jobbe slik at vi har nok dommere til å fylle kvoten slik at vi unngår bøter og gebyrer.
 • Redusere dommerkostnadene
 • Skape bedre holdninger til og større forståelse for dommerrollen blant ledere, trenere, spillere og foreldre i klubben
 • Langsiktig lederrekruttering
 • Beholde unge og voksne i klubbmiljøet

Oppfølgingsplan
Å utdanne nye dommere er alltid viktig, og alle er velkommen til å begynne en dommerkarriere. Men det er desto viktigere å ivareta dommerne i etterkant, først og fremst gjennom veiledning i kamp. Det er en fordel om den som følger opp dommeren selv har dommer- og/eller spillerfaring, men det er ingen forutsetning. Det viktigste er at en tillitsperson er til stede under kamp og i etterkant kan gi tilbakemeldinger på spørsmål som:

 • Var fløytebruk og tegn klar og tydelig?
 • Var dommeren flink til å kommunisere med laglederne?
 • Var dommeren flink til å snakke med spillerne?
 • Plasserte dommerne seg fornuftig på banen?
 • Var dommernes evne til å skape en god atmosfære rundt kampen god?

Det å følge opp dommerne er med andre ord som krever mer av veilederen som menneske enn som fagperson, og det er slik sett en oppgave for foreldre, trenere, spillere. Det kan også være en god idé å ta med seg klubbens dommermiljø på kamp for å observere og gi tilbakemeldinger på hverandre: Hva var positivt, og hva kan bli bedre?

Dommer Veileder Skal dømme Utført
Tobias Kim Are 5. mai X
1. juni X
21. august
Ingrid Marit 22. april X
15. mai X
13. juni

 

Dommerforum
Akkurat som klubbens trenerkoordinator har forum for trenerne, bør dommeransvarlig ha et fast forum for dommerne i klubben. Det bør informeres om retningslinjer og rutiner i forkant av sesongen, men dommerne skal også ha et forum for å diskutere ulike problemstillinger som de er opptatt av, og utveksle erfaringer seg imellom. Det å ha en tilhørighet til et miljø er viktig for alle mennesker, et fast dommerforum er derfor veldig viktig for at dommerne skal føle seg sett og at kommunikasjonen i klubben fungerer på en god måte. På slike samlinger er det like viktig å legge til rette for den sosiale biten. Pizza og noen interessante dommerklipp på storskjerm skaper alltid god stemning. Fire av de viktigste områdene man går gjennom på slike samlinger er:

 • Kommunikasjon
 • Reglement
 • Stil og profil
 • Fair Play

Og husk: Dommeransvarlig kan også kontakte fotballkretsen for bistand i forbindelse med slike samlinger!

Dommerkoordinator2020-03-18T15:53:08+01:00
 • Ordne med dommere til alle kamper arrangert av klubben (det vil si alle kamper som krets ikke ordner med dommer til). Krets setter opp fra og med 13 år og oppover. Unntak finnes, eks senior 7er.
 • Følge opp dommeroppsettet fortløpende. Det vil si å sende ut melding til dommere som skal dømme påfølgende uke om at de er satt opp, administrere endringer etc.
 • Sende ut instruks til lagledere/trenere om rutiner med tanke på dommere og kampavvikling før sesong. Her legges det også ved ei liste over dommere med telefonnummer. Husk at dommernes foreldre må spørres før kontaktinformasjon kan deles.
 • Stille krav til dommere og lagledere, slik at kamper avvikles på best mulig måte
 • Ordne med dommere til kamper i Krokus- og Buvik-cup. Gjerne i samsvar med en ekstra person som har ansvaret for dommerne under cupen.
 • Samarbeide med dommeransvarlig slik at vi får et godt miljø for dommerne i Buvik Fotball.
Fair play ansvarlig2020-03-18T15:53:07+01:00

Overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter. Det overordnede målet
er å utvikle, forankre, synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, lokalmiljø,
samarbeidspartnere og sponsorer.

Ansvar

 • Sørge for at Fair Play-aktiviteter utvikles og løftes ut i fotballgruppa.
 • Rekruttere Fair Play-ansvarlige på lagsnivå.
 • Bistå styret, sportslig utvalg, cupkomitee og dommere i informasjon og kommunikasjon av Fair Playarbeidet i klubben
 • Fremme aktivt Fair Play-engasjement i lagene og årgangene
 • Kontakt med forbund og krets i Fair Play-arbeidet

Oppgaver

 • Produsere Fair Play-relaterte aktiviteter.
 • Forankring av Fair Play i styret og sportslig utvalg.
 • Delta på foreldremøter, trenermøter / trenerforum, lagledermøter / laglederforum der Fair Play er tema.
 • Opplæring innen Fair Play på lags- og trener- / lagleder- / spillernivå
 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder relatert til Fair Play.

Interne kanaler
Via styret, sportslig og fotballgruppas kommunikasjonsnsansvarlige kommunisere Fair Play-aktiviteter, planer
og arbeid.

FIKS-ansvarlig2020-11-04T21:07:36+01:00

FIKS-ansvarlig har følgende hovedansvarsområder:

 1. Sørge for at FIKS-ansvarlig instruksen er skriftlig og forankret i klubben. Instruksen skal ligge godt synlig under rollebeskrivelsene på klubbens hjemmeside.
 2. Klubbens ledelse skal kjenne til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 3. Ansvar for administrasjon av FIKS- brukere i klubben – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger til:
  a) To personer i administrasjonen med rettighet som ”Klubbadministrator”
  b) Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som ”Klubbruker” Klubbens krets er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt a). Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt b).
 4. Drive brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor.
 5. Utføre overganger av spillere til- og fra klubben.

FIKS –ansvarlig skal utføre følgende oppgaver:

 • Melde på lag i perioden januar/februar i henhold til påmeldingsfrister fra Norges Fotballforbund og Trøndelag Fotballkrets.
 • Registrere spillere i spillerregisteret det året de fyller 12 år.
 • Ajourholde alle spillere i spillerregisteret, og sørge for at alle som deltar i kamper er registrert til enhver tid.
 • Påse at alle trenere og lagledere står som «aktiv» i FIKS, og under korrekt lag.
 • Påse at lagledere som skal registrere elektronisk kamprapport har rettighetsom «klubbruker».
 • Sørge for at alle brukere i FIKS får nødvendig opplæring til å utføre sineoppgaver.
 • Søke kretsen før seriestart om bruk av eventuelle overårige spillere i barne- og ungdomsfotballen.

Instruks for FIKS klubbbruker (alle lagledere for lag fra 13 år og eldre)

 • Skal i god tid før seriestart legge inn lagets kamptropp som hentes fra spillerregisteret i FIKS.
 • Hvis spillere ikke er registrert i FIKS skal FIKS ansvarlig i klubben omgående varsles for oppklaring, og eventuelt registering av overgang.
 • Legge inn spilletropp til alle lagets kamper, senest to timer før kampstart.
 • Skrive ut kamprapport før kampstart, og levere dette til motstander og dommer ved alle lagets hjemmekamper.
 • Besørge registering av hendelser i FIKS i alle hjemmekamper hvor det ikke er oppsatt dommer.
Instruks for fordeling av banetider2022-03-15T18:51:15+01:00

Baner:

 • Da-Tel Arena 1
 • Da- Tel Arena 2
 • Da-Tel Arena 5’er

Ny tårnet (Nye kunstgressbane)
Brukes til styring av musikk, annonsering av lag ol.

Gammel tårnet
Forbeholdt møter for styret i Buvik Fotball og Buvik Idrettslag

Hovedprinsipper: Treningstidene er fra 1700 – 2130 på alle baner.

 • Kamper trumfer trening i alle tilfeller.
 • Alle skal følge oppsatt treningsplan og tildelt bane. Det er ikke lov å bytte bane uten at dette er klarert på forhånd. Det er kun baneansvarlig som kan endre oppsatt baneplan.
 • Ved flytting av kamp må det sjekkes og tas hensyn til oppsatt baneplan, kanskje flytte til egen treningstid. Endringer må klareres med baneansvarlig før det sendes endringsmelding til kretsen.
 • Alle lag oppfordres til fleksibilitet på banen. Alle gjør sitt beste for at det ikke skal oppstå kollisjoner, dersom dette skulle skje så må alle være fleksible og gjøre det beste ut av situasjonen.
 • Ved kamper på banen etter egne treninger skal banen frigjøres minimum 10 min før kampstart. Ved 7’er og 9’er kamper er det bla behov for å markere og gjøre banen klar for kamp, samt at lagene får litt tid til oppvarming/forberedelse.
 • Ved kollisjon mellom trening/kamp må laget som har trening finne seg alternativ plass eller annet treningstidspunkt.
 • Bane tider fordeles så lang det lar seg gjøre ut ifra ønsker som kommer inn fra lagene.
 • A-lag, og de eldste ungdomsklassene blir prioritert på Da-Tel Arena 1.
 • Minifotballen prioriteres på 5’er bane
 • All trening blir satt opp mandag-fredag med mindre noen ønsker helg.
 • De yngste prioriteres i forhold til de tidligste treningstidene.
 • Banekalender finnes på http://buvikil.no
 • Banetider og møter må bookes med banekoordinator for å være gyldige.
 • Ved evt sammentreff så er det de som har booket i banekalender som har plassen.
 • Henvendelser vedr. bane rettes alltid av lagleder/trener
 • Alle ønsker i forhold til banetider for vinter skal skje før 01.des året før sesongstart. Timene gjelder da fra 01.01 og ut mars.
 • For trening vår så er fristen 01.mars. Da gjelder timene fra 01.april og ut sesongen.

Kampendringer

 • Ved kampendringer så er lagleder ansvarlig for å sjekke at banen er ledig det tidspunktet man ønsker å flytte til, kanskje flytte til egen treningstid. Endringer skal meldes til det laget som evt har trening det aktuelle tidspunktet, kioskansvarlig og Skaunhallen hvis det er behov for garderober.
 • Ved flytting av kamp må det sjekkes og tas hensyn til oppsatt baneplan. Endringer må klareres med baneansvarlig før det sendes endringsmelding til kretsen.
 • Alle endringer må meldes inn via endringsskjema hos Fotballkretsen
 • Ved endringer etter 15.april får vi et kampendringsgebyr på 500 kroner som faktureres lagene, i de tilfeller man burde avgjort dette før 15 april. Fotballstyret har evt siste ord i en ‘’tvistesak’’.
 • Banekoordinator får kampendringsmailer fra Fotballkretsen og oppdaterer banekalender deretter.

Til slutt: hjelp oss med å ta vare på banen/ lokalene. Det gjør du ved å:

 • Innføre en rutine om at alle rydder opp etter seg og kaster all søppel i søppelbøtta
 • Sørg for at alle setter seg inn i ‘’regelverket’’ som stå oppført på stadion (ingen sykkel på banen, rask kastes i søppelbøtte, riktig type sko, hunder ingen adgang)
 • Forlat banen/møterom i den standen som du ønsker å finne den i.
 • Ved evt ødeleggelse av utstyr, må dette rapporteres inn til banekoordinator.
 • Dette gjelder også garderobene i Skaunhallen når disse brukes
Kampvert2020-03-18T16:00:37+01:00

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å
sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket.
Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en
kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.
Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort.

Før kampen:

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
 • Ønske velkommen begge lag og dommer.
 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
 • Prate med dommer i pausen.
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.

Etter kampen

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen.
 • Takker begge lag og dommer.
 • Rydde rundt banen etter kampslutt.

Turneringer
NFFs handlingsplan 2012-2015 fastslår at ”Turneringsarrangører skal ha kampverter for å få godkjent turneringen.”
En turneringsarrangør må følgelig gjøre seg kjent med kampvertordningen og implementere den i turneringen for å få den godkjent.

Før turneringen:

 • Arrangør utnevner en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold til antall baner og antall kamper. 2-3 timers vakter kan være passende.
 • Kampvertvester og foreldrevettkort bestilles i god tid fra NFFs nettbutikk.
 • Kampvertene samles i forkant av turneringen der ansvar og oppgaver gjøres tydelige – jfr. kampvertregler.
 • Arrangør må kommunisere kampverter og deres rolle tydelig i invitasjon og i all senere info til påmeldte lag.

Under turneringen:

 • Kampvertansvarlig samler alle kampverter til et morgenmøte. Vester og kort deles ut og vaktliste gjennomgås.
 • Kampvertene utfører sine gjøremål jfr. kampvertreglene.
 • Arrangør kan bruke høyttaleranlegget til å gjøre alle oppmerksomme på kampvertene
 • Kampvertene kan utgjøre juryen til kåring av Fair play-priser der det er aktuelt.

Etter turneringen:

 • Kampvertansvarlig samler alle til et evalueringsmøte som gjerne har en liten påskjønnelse til kampvertene for god innsats.
 • Et notat fra møtet leveres arrangør.
Kasserer2020-03-18T15:53:08+01:00
 • Mottar inngående fakturaer på e-mail og i postkasse og sørger for betaling.
 • Behandler inngående faktura og sjekker mot referanse og at sum på faktura stemmer med avtalt beløp. Signeres sammen med leder.
 • Sørger for at kioskomsetning blir satt inn på bankkonto.
 • Betale faktura for de ulike lagene på deres respektive bankkonto. (Alle lag i Buvik fotball skal bruke egne bankkonto for dette laget i Orkdalsbanken. Alle lagledere har leserettigheter til disse kontoene, men evt fakturabetalingen gjøres av kasserer.)
 • Betjener og sørger for vekselpenger i kassene som er operative i kiosken/cup
 • Kontroller betaling av treningsavgift opp mot lagslister. Sørge for purringer der disse ikke blir betalt. Innsamling av treningsavgift gjøres pt. i Spoortz. Ocr betaling slik at man har oversikt over hva man har fått inn og hvem man skal sende purring til.
 • Utsteder fakturaer for sponsing/dugnadsaktiviteter. (‘’Større’’ faste sponsoravtaler faktureres av kasserer hovedlaget)
 • Kontrollerer, konterer og overleverer bilag til regnskapsføring for bokføring
 • Følger opp likviditet og planlegging av kontantstrøm.
 • Utarbeider forslag til budsjett. (sammen med resten av styret)
Kioskansvarlig2020-03-18T15:53:08+01:00

Kioskansvarlig skal videreføre og utvikle klubbens kioskdrift på Da-Tel Arena. Klubben har kiosk i klubbhuset og en liten kiosk ved nybanen. Klubben har kioskdrift i forbindelse med seriekamper/sonekvelder og våre to cuper. Åpningstid kiosk skal være fra 17.30-20.30 (til 20.50 hvis det starter en kamp kl 20.00)
Under ferier er kiosken stengt.
Under Buvik Cup og Krokus cup er kiosken bemannet i det tidsrommet Cupkomiteen setter opp kamper.

Planlegging og gjennomføring av driften gjennom hele sesongen.

 • Bruk av de to kioskene
 • Vareutvalget under ordinære kamper
 • Vareutvalget under turneringer
 • Innkjøp av varer hos Extra, Coca Cola, Tine og Staples
 • Utarbeidelse av salgsmateriell (Prisliste, kioskskilt osv)
 • Oppdatering og distribusjon av informasjonsmateriell for kioskvakter
  – Instruks for kioskvakter
  – Kassaoppgjør (utarbeides av økonomiansvarlig)
 • Oppsett og distribuering av kioskvakter til lagledere
 • Ansvar for mottak av varer
 • Klargjøre kiosken før turneringer
 • Sørge for at i kiosken er ryddig
 • Ansvarliggjøre en person som vasker ned kiosken om våren og gjør den klar for vinter om høsten

Jobben kan deles i to, der en tar ansvar for innkjøp og en annen for økonomi/kasse/kassaoppgjør.

Kvalitetsklubbansvarlig2020-03-18T15:54:38+01:00
 • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets.
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet
Lagleder2020-03-18T15:53:08+01:00

Lagleders oppgave er å samordne forholdet mellom spillere, foreldre, trenere og styret, slik at det praktisk legges best mulig til rette før og under fotballsesongen. Lagleder er ansvarlig for å holde seg informert om vedtak fra styret i Buvik fotball, Norges Fotballforbunds-, Buvik IL`s og Norges Idrettsforbunds lover og regler, samt klubbens referater og vedtak, og at laget forholder seg til disse. Lagleder rapporterer til styret i Buvik fotball.

For å oppnå dette, skal lagledere særlig ha et hovedansvar for at laget som helhet utfører blant annet følgende
aktiviteter:

 • Legge til rette for at sesongen planlegges best mulig gjennom å gjennomføre spillermøter og foreldremøter. Avklare cup-deltakelser så tidlig som mulig og i god tid før frister.
 • Kontrollere og levere til styret fullstendige navnelister på alle sine spillere på sitt lag i begynnelsen av hver sesong. Listene skal inneholde navn, adresse, fødselsdato og mobilnummer til hver spiller. Listene skal holdes à jour under sesongen og eventuelle forandringer meldes inn via Klubbadmin.no. I tillegg skal listene inneholde komplett kontaktinformasjon til foreldre/foresatte – navn, adresser, telefonnummer, e-post.
 • Henstille at nye spillere melder seg inn som utøvere i Buvik Idrettslag. For å være utøver i Buvik IL fotball må man være medlem av Idrettslaget og dette må gjøres så fort som mulig. Dette må gjøres via minidrett.no eller via denne linken: https://buvikil.no/portal/public/orgSignUp.do?siteId=852&id=609 Ved spørsmål om medlemskap i Buvik Idrettslag, så kan man henvende seg til: styret@buvikil.no
 • Holde oversikt over lagets økonomi, alle lag skal ha pengene sine på konto i Orkdalsbanken tilknyttet Buvik IL. Levere bilag som er godt merket til kasserer i Buvik fotball: Buvik fotball, postboks 45, 7351 Buvika Lagleder er ansvarlig for å benytte Buvik fotball sin lagskontoer. Egne ”private” kontoer skal IKKE noen benyttes. Pengene øremerkes det laget som har tjent/spart opp pengene. Uttak fra kontoen skjer kun via kasserer eller leder Buvik fotball. Utlegg dokumenteres på oppgjørsskjema, mal finnes på hjemmesiden til Buvik IL: www.buvikil.no
 • Sponsorer til eget lag må avklares med Sponsoransvarlig i Buvik IL før avtaleinngåelse. Avtalen signeres av sponsoransvarlig og arkiveres i felles arkiv. Alle sponsoravtaler (avtaler som krever gjenytelse i form av reklame eller annonsering på fast basis), skal avklares og registreres av Buvik fotball. Når det gjelder pengegaver til lag, settes disse inn på ovennevnte konto til Buvik fotball og innbetaling merkes med navn på laget.
 • Være ansvarlig for utstyr og materiell som laget får tildelt ved sesongstart, og påse at dette er komplett til enhver tid (drakter, førstehjelpsutstyr og lignende). Melde inn behov for supplering av utstyr til materialforvalter. Ta inn drakter dersom en spiller slutter. Påse at laget stiller korrekt til kamp med Buvikdrakter. Har laget egne t-skjorter, så er dette ikke korrekt kampantrekk. De kan kun brukes skulle det være seg draktlikhet og mest hensiktsmessig å skifte.
 • Fordele terminlister til trener, spillere/foreldre og sjekke endringer på disse jevnlig. Utarbeide kjørelister til kamper og cuper dersom behov for dette.
 • Melde inn ønske om treningstid til ansvarlig for banefordeling.
 • Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for laget og foreldregruppen.
 • Lagleder skal stimulere til dommerrekruttering.
 • Være ansvarlig for fordeling av oppgaver i forbindelse med dugnader som laget har blitt tildelt av styret i Buvik fotball. Det er viktig at lagleder stimulerer laget og foreldre til innsats for klubbens økonomi. Krokuscup i april/mai og Buvikcup (innendørs) i november/desember er Buvik fotball sin hovedinntektskilde for å holde aktivitetsavgiften på et så lavt nivå som mulig.
 • Lagleder skal selv være tilstede eller skaffe stedfortreder på kamper dersom dette er nødvendig.
 • Lagleder må sette opp liste for Kampvertrollen på hjemmekamper.
 • Lagleder må stille på trener-/lagledermøter som arrangeres etter behov av styret.
 • Lagleder skal orientere sin foreldregruppe om styrevedtak og annen korrespondanse som blir gitt til laget/oppmann fra styret/ klubben.
 • Lagleder skal skrive en sesong-/årsrapport for laget som leveres styret ved endt sesong. Bør inneholde både sportslige og sosiale punkter.
 • Være en god rollemodell for alle barna på Da-Tel Arena og spesielt bidra med trener og støtteapparat til å skape en trygg treningshverdag for barna på eget lag.

Ved flytting av berammede hjemmekamper:

 • varsle ansvarlig for banefordeling
 • varsle Trøndelag fotballkrets
 • varsle dommerkontakt Buvik fotball
 • varsle lag som blir berørt av flyttingen
 • Må laget selv stå for gebyret ved flytting av kamper utenfor tidsfristen.
Materialforvalter2020-03-18T15:53:08+01:00
 • Holde oversikt over beholdning av klubbens utstyr og hvor det befinner seg.
 • Sørge for at det er ryddig og oversiktlig i klubbens utstyrsrom/lager/bua/brakka.
 • Sørge for vedlikehold av klubbens fellesutstyr og materiell (f.eks. elektrisk pumpe trenger jevnlig ettersyn).
 • Fremlegge behov for innkjøp av materiell til styret. (ta høyde for leveringstid).
 • Påse at lagene leverer inn (og ta imot) utstyr de ikke lenger trenger, inkl. draktinnlevering etter sesongslutt for lag som trenger større eller nye drakter neste sesong.
 • Sende ut materiellskjema til lagene hver høst, ta imot skjemaer i retur og forestå utlevering av materiell basert på innmeldt behov (skjemaer angir materiellbeholdning, hva de vil innlevere og hva de trenger å få utlevert).
 • Sørge for utdeling av materiell gjennom hele året. Behov for supplering innmeldes fortløpende fra lagledere. Utdeling kan gjøres ved å sette utstyr i bua og gi beskjed til lagleder at det står der eller avtale å møte dem for utlevering.
 • Sørge for at fellesutstyr for utlån er intakt og tilgjengelige for lagene (reserve draktsett, vinterballer, kjegler, små mål, div. utstyr til teknisk trening).
 • Klargjøre baller og evt. annet utstyr til klubbens cuper, fotballskoler og evt. andre arrangement, sørge for bort rydding og evt. vask av vester når arr. er ferdig.
 • Besørge innkjøp av medisinsk utstyr (apotekvarer – apotek i Børsa sender faktura i hht. avtale). Beregn behov frem i tid for å unngå for mange småinnkjøp. Se nedenfor mht. hva slags medisinsk utstyr klubben har til lagene. (Tape, is, sokketape osv kjøpes på Coop Obs City Syd. Andre produkter bestilles via Umbro og Scantrade.)

 

Info om idrettsmateriell/utstyr til lagene i Buvik Fotball

Utstyrsbehov meldes fortrinnsvis pr. epost

Hovedprinsipper:

 • Utstyr leveres ikke ut før det som skal leveres inn kommer inn. Dette er viktig for oss både for å redusere svinn, men også for å få logistikken til å gå opp.
 • Kun én person fra hvert lag som tar ut utstyr for laget, det er ellers vanskelig for materialforvalter å holde oversikt.
 • Beregn at det vil gå noen dager fra innmeldt behov til utlevering. Det vi ikke selv har på lager må vi påregne minst 1 ukes leveringstid.

 

 1.  Klubbens utstyrsrom/lager for materiell er i ballbua i klubbhuset. Alle lag har egen bu i ballbua til å oppbevare sitt utstyr. Alle som har kodelås på sin bu må dele denne informasjonen med de andre på laget, slik at alle har tilgang. Koden til respektive bu skal også deles med materialforvalter. Skjema finnes i materialbua.
 2. I ballbua har vi elektrisk ballpumpe, småmål, hekker, ekstra kjegler og ekstra dommerskjemaer (for klubbdommere), klubbdommervester og kampvertvester.
 3. Alt utlevert utstyr er klubbens eiendom. Det er viktig at alle tar vare på utstyret og behandler det med tanke på at det skal brukes av andre senere. Utstyr som ikke lenger brukes leveres inn fortløpende.
 4. Henvendelser vedr. utstyr rettes alltid av lagleder, evt. materialforvalter på laget, til klubbens materialforvalter (altså; kun én person fra hvert lag som koordinerer utstyr).
 5. Alle spillerdrakter skal samles inn i forb. med siste seriekamp, evt. umiddelbart fra spillere som slutter i løpet av sesongen. Dersom laget kan bruke samme drakter neste sesong oppbevares drakter av lagleder gjennom vinteren (drakter skal ikke oppbevares av spillerne gjennom vinteren – dette for å unngå unødig svinn). Dette må også meldes i fra til materialforvalter.
 6. Lag som trenger nye drakter neste sesong leverer inn drakter umiddelbart etter sesongslutt på høsten. Draktsett leveres samlet og ferdigvasket. Nye draktsett leveres ut fortløpende gjennom høsten/vinteren. NB: Nye draktsett er ikke nødvendigvis nye i innkjøp, men nye for laget.
 7. Ved behov for drakter før evt. nye er mottatt benyttes gule eller blå draktsett til utlån som befinner seg i bua (hvis f.eks. deltakelse på cuper eller treningskamper), evt. spør materialforvalter om lånesett.

 

Vi har følgende rutine for ut/innlevering av utstyr:

 • Alle lag skal ha kodelås på skapet (ikke hengelås med nøkkel). Koden skal være kjent for klubbens materialforvalter.
 • Behov for utstyr sendes pr. epost til materialforvalter/klubb.
 • Materialforvalter pakker utstyret og legger det i lagets skap i brakka, evt. avtaler tid for utlevering. Lagledere får beskjed når det er klart til avhenting.
 • Materialforvalter har ikke faste tider på Da-Tel Arena, men ved behov for lagleder å være til ved ut- eller innlevering av utstyr avtales tidspunkt direkte med materialforvalter.
 • Det kan ikke beregnes å få ut utstyr «på dagen». Materialforvalter samler opp bestillinger og legger frem utstyr til varierende tider – ta høyde for at det kan gå én uke fra innmeldt behov til utlevering.

Følgende utstyr er felles for alle lag og befinner seg i bua:

 • Elektrisk ballpumpe
 • Ekstra draktsett – hvis man har levert inn draktene sine for sesongen, så finnes ekstra sett til utlån i forbindelse med turneringer/kamper på vinterstid. Fra.12 år og oppover.
 • Vinterballer (ligger i materialrommet og må etterspørres når det er aktuelt)
 • Sammenleggbare små mål (i ballbua)
 • Kjegler (reserve)
 • Stor taktikktavle (denne står i klubbhuset)
 • Markører til å markere 9’er bane
 • Tau til å markere 7’er bane

Følgende utstyr deles ut til lagene:

 • Spillerdrakter (1 til hver spiller)
 • Keeperdrakter (1 til hver keeper, maks 2 pr. lag)
 • Keeperhansker (1 pr. keeper, evt. etter rimelig behov)
 • Kjegler/markører (ca. 20-30 pr. lag)
 • Baller (etter behov – maks 1 pr. spiller) – lagene må selv erstatte baller som blir mistet i løpet av sesongen
 • Nøkler til ballbua/klubbhuset (1 pr. trener/lagleder, innleveres når lagleder/trener slutter)
 • Fløyte (1 pr. lag eller etter behov)
 • Håndpumpe (1 pr. lag ved evt. behov)
 • Vester (6-12 år: ant. tilsvarende ½-part av ant. spillere, 13 år og eldre: 1 pr. spiller – eller; etter rimelig behov)
 • Ballnett (etter behov)
 • Førstehjelpsutstyr (hansker, pyrisept, kompresser/gasbind, plaster, tape, isposer etter rimelig behov, lomme SCAT3/ barn SCAT3 (et hjelpemiddel for å påvise hjernerystelse hos barn, unge og voksne) )

Følgende utstyr deles ut til lagene i ungdomsfotball i tillegg:

 • Keepershorts (1 til hver keeper, maks 2 pr. lag)
 • Taktikktavle str. A-4 (i de alderstrinn dette er nødvendig)

 

Til slutt: hjelp oss med å ta vare på utstyret. Det gjør du ved å:
Innføre en rutine om at alle som på trening hjelper til med å samle baller etter endt økt. Like mange baller inn
som ut.

 • Levere inn utstyr som ikke er i bruk.
 • Aldri la spillerdrakter overvintre hos spillere, alle skal samle inn drakter etter siste seriekamp på høsten.
 • Sørge for å få inn drakter fra spillere som slutter.
 • Pass på utdelt utstyr – ikke sett igjen bagen på bortekamper eller cuper.
 • Skap i brakka skal holdes ryddig – vester tas med hjem for vask ved behov – det er lite trivelig med svetteluktende vester i bua, det er heller ikke så ok for spillerne å ha på seg.
 • Ikke heng opp bløtt utstyr inni brakka.
 • Alle rydder etter seg i brakka. Det er ikke store gulvplassen så det er viktig at vi klarer å holde det ryddig og i orden. Dvs ingen slenger inn utstyret, men legger det tilbake på plassen sin.
 • Bruk søppelbøtten!
 • Vær med å holde området vårt ryddig og rent.
Nestleder2020-03-18T15:53:08+01:00
 • Er leders stedfortreder
 • Bistå leder med intern og ekstern korrespondanse
 • Ansvarlig for oppgavene i årshjulet blir utført innen tidsfristene
 • Bistå leder i ansvaret med å gjennomføre årsmøte for avdelingen, herunder også utarbeidelse av årsmelding.
 • Årsmelding skrives av hver enkelt funksjon, men nestleder sin oppgave er å samle sammen disse og sette de sammen i en helhetlig årsmelding for avdelingen.
 • Ansvarlig for at informasjon som ligger på nettsiden er korrekt når det gjelder kontaktpunkter og roller
Rekrutteringsansvarlig2020-03-18T18:41:16+01:00

Rekrutteringsansvarlig i Buvik IL fotball har et overordnet ansvar for rekruttering av nye lag/spillere til klubben.

Hovedmålstening: Oppstart av lag med spillere (jenter og gutter) som begynner i første klasse på barneskole og tilhørende trenere/lagledere.

Delmålsetning: Jobbe med å rekruttere flere jenter inn i Buvik fotball sammen med jentefotballansvarlig.

Når: Oppstart av nye årganger foregår i samarbeid med Buvik IL senior sin Tine Fotballskole på høsten.

Kvalifikasjoner; rekrutteringsansvarlig skal inneha en formell kompetanse på nivå med Grasrottreneren delkurs 1 og/eller barnefotballkvelden.

Rekrutteringsansvarlige skal og bør kjenne til Buvik IL visjon, verdier, mål og våre handlingsplaner. Vår verdibrosjyre skal være et sentralt virkemiddel i oppstarten av nye lag, slik at både trenere, spillere og foreldre får dette inn fra starten av. Dette er hvordan vi ønsker at Buvik IL skal være, igjennom hele linja.

Oppstart
Oppstart av nye årganger foregår i samarbeid med Buvik IL senior sin Tine Fotballskole på høsten. Fotballskolen er alltid lagt på helg, men datoen avhenger litt av senior sine seriekamper og hva som passer best i den forbindelse. Det er ønskelig å kunne benytte ‘’samme helg’’ hvert år til oppstart så langt dette er mulig. Dette skal være i tråd med Trøndelag Fotballkrets sin «oppstartshelg».

Tine Fotballskole vil være gratis for alle barn som starter i 1.klasse da det blir å beregne som en oppstartshelg med muligheter for informasjon og det ‘’å bli kjent’’. Selve treningsøktene for de aller minste vil tilrettelegges av trenerne og følges opp av rekrutteringsanvarlig og trenerkoordinator.

Invitasjoner til Tine Fotballskole og oppstart trening leveres til alle barnehager før sommeren og til Buvik Skole (FAU eller skoleledelsen, vi har også muligheten til å sende ranselspost). Det skal henges opp informasjonsskriv på butikken og skole/SFO.

Før fotballskolen er det naturlig at vi har på plass noen som ønsker å være med å bidra som trenere. Det å kunne kartlegge og rekruttere disse er også en oppgave for rekrutteringsansvarlig, men da i samarbeid med styret. Disse skal være med på fotballskolen og gir da trenerne muligheten til å bli litt kjent med barna og Buvik IL fotball. Det kjøres en gjennomgang av treningsøkta.no, verdier og retningslinjer i Buvik fotball og informasjon om kravet om politiattest i Buvik IL før fotballskolen.

Oppstarten av treningene bør begynnes påfølgende uke. I forhold til oppstart treninger, så vil det være naturlig å ha et møte med de aktuelle trenerne og legge opp de første treningene felles. På denne måten så får alle sammen mest mulig lik inngang til klubben.

Oppfølging nye lag
En Rekrutteringsansvarlig har ansvaret for å følge opp treningene til de nye lag og trenere i 3-4 uker fremover. Dette avhenger litt av behovet for oppfølging, men alle lag skal føle at de blir godt tatt vare på i starten. Man skal fungere som en mentor opp mot de trenerne som har tatt på dette kullet, og følge de opp i starten. Det kan være spørsmål vedrørende treningsgjerningen eller andre spørsmål relatert til fotballdriften i Buvik IL.

Et foreldremøte med aktuelle foreldre bør også være på plass rett etter oppstart av treningen. Det bør kjøres en gjennomgang av verdier og retningslinjer i Buvik fotball, informasjon om kravet om politiattest i Buvik IL, dugnader, medlemsavgift i Buvik Idrettslag og aktivitetsavgiften i Buvik fotball, hva denne brukes til og annen nyttig informasjon. Her er det naturlig å få assistanse fra styret i Buvik Fotball.

En rekrutteringsansvarlig har også et ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.

Sekretær2020-03-18T15:53:08+01:00
 • Skrive og distribuere referat fra styremøter i fotball
 • Sende ut informasjon til valgkomiteen før hvert årsmøte samt annonsere dette
 • Skrive og distribuere protokoll fra årsmøte i fotball
 • Lage oppsummering av relevant informasjon fra styremøter og distribuere disse til oppmenn (godkjent av styreleder)
 • Ansvarlig for utarbeidelse og distribusjon av informasjon til oppmenn
 • Ajourføre klubbhåndbok, sportslig plan og hospiteringsplan.
 • Ta imot årsmelding fra alle lag, ansvar for å følge opp at disse blir levert
 • 1-2 ganger innhente oppdatert informasjon om tillitsvalgte og antall aktive i respektive lag.
 • Arkivering av korrespondanse

Innhenting av informasjon gjøres i samarbeid med resten av styret.

Sportslig leder2020-03-18T15:53:08+01:00

Instruks Sportslig ledelse:

 • Hovedansvar for utvikling og implementering av sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet.
 • Ansvar for ansettelse av trenere og andre sentrale verv (sportslig del)
 • Leder for sportslig utvalg
 • Overgangsansvarlig
 • Informere om utdanningstilbud for trenere, lagledere, dommere
 • Arrangere kurs i samarbeid med trenerkoordinatorer eller andre.
 • Hovedansvarlig for å planlegge og gjennomføre fotballskole sammen med øvrige i medlemmer i sportslig utvalg
 • Søke om dispensasjon for spillere ved behov
 • Ansvar for støtteapparat for senior
 • Ansvar for gjennomføring av 3v3-serie for 6-åringer
 • Oppfølging av trenerveileder
 • Oppfølging rekrutteringssansvarlig
 • Oppfølging av dommerkoordinator

 

Sportslig leder:

 • Utvikling og implementering sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet – og at disse blir fulgt.
 • Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering).
 • Ansettelse av trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv.
 • Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.).
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.

 

Spillerutvikler:

 • Følge opp spillere som er med på by/sone/krets/landslag.
 • Bistå spillere med råd og veiledning ift egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging.
 • Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med treneransvarlig/ trenerkoordinator og lagenes trenere.
 • Bistå ved valg om hospitering.
 • Bistå/hjelpe til på trening ved behov.
 • Utarbeide rød tråd, sammen med treneransvarlig/trenerkoordinator, aktuelle trenere og fotballstyre (sportsplan).
Styreleder2020-03-18T15:53:08+01:00
 • Leder styrearbeidet
 • Sørger for at styremøter avholdes og er ansvarlig for saksliste
 • Ansvarlig for oppgavene i årshjulet blir utført innen tidsfristene
 • Representere Buvik fotball i Buvik idrettslag
 • Sørger for oppfølging av vedtatte saker
 • Representere Buvik IL fotball i møter med andre klubber, krets og samarbeidspartnere
 • Være budsjett – og økonomiansvarlig
 • Attestere alle bilag for betaling
 • Ansvar for at inngåtte avtaler på vegne av fotballavdelingen og hovedlaget overholdes.
 • Mottak og distribusjon av eposter
 • Sørger for oppfølging av mål og verdier
 • Ha ansvaret for å gjennomføre årsmøte for avdelingen, herunder også utarbeidelse av årsmelding
Trener2020-03-18T15:53:08+01:00
Trenerveileder2020-11-15T15:35:37+01:00

Trenerveilleder

En trenerveileder i klubben er ansvarlig for oppfølging av trenerne i Buvik IL. Det skal være en person som skal bidra til trenernes forståelse for vedtatte sportsplan og skal være med å sørge for at aktiviteten på feltet er i tråd med vedtatte plan. En veileder skal fungere som trenernes trener og dette innebærer dialog og veiledning av trenerne på feltet. Trenerveilleder må sette opp en plan der målet er å innom alle lags treninger, gjøre seg kjent med og identifisere evt utviklingsmuligheter hos de ulike trenerne. Ut i fra utviklingsmulighetene som ligger evt observerte problemer som foreligger, diskuteres dette med sportslig leder. Sammen kan man kartlegge behovet for kompetanseheving og sette på agendaen teamer i trenerforum.

 • Rapportering: Stillingen rapporterer til sportslig leder.

Være med å bidra til:

 • Trenernes utvikling (veilede og følge opp på faglige spørsmål)
 • All sportslig aktivitet er i henhold til sportsplan
 • Kartlegging av trenerkompetanse
 • Gjennomføring av trenerforum
 • Planlegge og sørge for gjennomføring av Barnefotballkvelden for våre trenere
 • Trenerrekruttering. I samarbeid med øvrige roller i klubben som rekrutteringsansvarlig og sportslig leder.

En trenerveilleder:

 • bør ha minimum gjennomført NFF Grasrottreneren
 • må ta NFFs kurs for trenerveiledere

 

Takk til våre sponsorer

Gå til toppen