• Skrive og distribuere referat fra styremøter i fotball
  • Sende ut informasjon til valgkomiteen før hvert årsmøte samt annonsere dette
  • Skrive og distribuere protokoll fra årsmøte i fotball
  • Lage oppsummering av relevant informasjon fra styremøter og distribuere disse til oppmenn (godkjent av styreleder)
  • Ansvarlig for utarbeidelse og distribusjon av informasjon til oppmenn
  • Ajourføre klubbhåndbok, sportslig plan og hospiteringsplan.
  • Ta imot årsmelding fra alle lag, ansvar for å følge opp at disse blir levert
  • 1-2 ganger innhente oppdatert informasjon om tillitsvalgte og antall aktive i respektive lag.
  • Arkivering av korrespondanse

Innhenting av informasjon gjøres i samarbeid med resten av styret.