Lagleders oppgave er å samordne forholdet mellom spillere, foreldre, trenere og styret, slik at det praktisk legges best mulig til rette før og under fotballsesongen. Lagleder er ansvarlig for å holde seg informert om vedtak fra styret i Buvik fotball, Norges Fotballforbunds-, Buvik IL`s og Norges Idrettsforbunds lover og regler, samt klubbens referater og vedtak, og at laget forholder seg til disse. Lagleder rapporterer til styret i Buvik fotball.

For å oppnå dette, skal lagledere særlig ha et hovedansvar for at laget som helhet utfører blant annet følgende
aktiviteter:

 • Legge til rette for at sesongen planlegges best mulig gjennom å gjennomføre spillermøter og foreldremøter. Avklare cup-deltakelser så tidlig som mulig og i god tid før frister.
 • Kontrollere og levere til styret fullstendige navnelister på alle sine spillere på sitt lag i begynnelsen av hver sesong. Listene skal inneholde navn, adresse, fødselsdato og mobilnummer til hver spiller. Listene skal holdes à jour under sesongen og eventuelle forandringer meldes inn via Klubbadmin.no. I tillegg skal listene inneholde komplett kontaktinformasjon til foreldre/foresatte – navn, adresser, telefonnummer, e-post.
 • Henstille at nye spillere melder seg inn som utøvere i Buvik Idrettslag. For å være utøver i Buvik IL fotball må man være medlem av Idrettslaget og dette må gjøres så fort som mulig. Dette må gjøres via minidrett.no eller via denne linken: https://buvikil.no/portal/public/orgSignUp.do?siteId=852&id=609 Ved spørsmål om medlemskap i Buvik Idrettslag, så kan man henvende seg til: styret@buvikil.no
 • Holde oversikt over lagets økonomi, alle lag skal ha pengene sine på konto i Orkdalsbanken tilknyttet Buvik IL. Levere bilag som er godt merket til kasserer i Buvik fotball: Buvik fotball, postboks 45, 7351 Buvika Lagleder er ansvarlig for å benytte Buvik fotball sin lagskontoer. Egne ”private” kontoer skal IKKE noen benyttes. Pengene øremerkes det laget som har tjent/spart opp pengene. Uttak fra kontoen skjer kun via kasserer eller leder Buvik fotball. Utlegg dokumenteres på oppgjørsskjema, mal finnes på hjemmesiden til Buvik IL: www.buvikil.no
 • Sponsorer til eget lag må avklares med Sponsoransvarlig i Buvik IL før avtaleinngåelse. Avtalen signeres av sponsoransvarlig og arkiveres i felles arkiv. Alle sponsoravtaler (avtaler som krever gjenytelse i form av reklame eller annonsering på fast basis), skal avklares og registreres av Buvik fotball. Når det gjelder pengegaver til lag, settes disse inn på ovennevnte konto til Buvik fotball og innbetaling merkes med navn på laget.
 • Være ansvarlig for utstyr og materiell som laget får tildelt ved sesongstart, og påse at dette er komplett til enhver tid (drakter, førstehjelpsutstyr og lignende). Melde inn behov for supplering av utstyr til materialforvalter. Ta inn drakter dersom en spiller slutter. Påse at laget stiller korrekt til kamp med Buvikdrakter. Har laget egne t-skjorter, så er dette ikke korrekt kampantrekk. De kan kun brukes skulle det være seg draktlikhet og mest hensiktsmessig å skifte.
 • Fordele terminlister til trener, spillere/foreldre og sjekke endringer på disse jevnlig. Utarbeide kjørelister til kamper og cuper dersom behov for dette.
 • Melde inn ønske om treningstid til ansvarlig for banefordeling.
 • Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for laget og foreldregruppen.
 • Lagleder skal stimulere til dommerrekruttering.
 • Være ansvarlig for fordeling av oppgaver i forbindelse med dugnader som laget har blitt tildelt av styret i Buvik fotball. Det er viktig at lagleder stimulerer laget og foreldre til innsats for klubbens økonomi. Krokuscup i april/mai og Buvikcup (innendørs) i november/desember er Buvik fotball sin hovedinntektskilde for å holde aktivitetsavgiften på et så lavt nivå som mulig.
 • Lagleder skal selv være tilstede eller skaffe stedfortreder på kamper dersom dette er nødvendig.
 • Lagleder må sette opp liste for Kampvertrollen på hjemmekamper.
 • Lagleder må stille på trener-/lagledermøter som arrangeres etter behov av styret.
 • Lagleder skal orientere sin foreldregruppe om styrevedtak og annen korrespondanse som blir gitt til laget/oppmann fra styret/ klubben.
 • Lagleder skal skrive en sesong-/årsrapport for laget som leveres styret ved endt sesong. Bør inneholde både sportslige og sosiale punkter.
 • Være en god rollemodell for alle barna på Da-Tel Arena og spesielt bidra med trener og støtteapparat til å skape en trygg treningshverdag for barna på eget lag.

Ved flytting av berammede hjemmekamper:

 • varsle ansvarlig for banefordeling
 • varsle Trøndelag fotballkrets
 • varsle dommerkontakt Buvik fotball
 • varsle lag som blir berørt av flyttingen
 • Må laget selv stå for gebyret ved flytting av kamper utenfor tidsfristen.