Overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter. Det overordnede målet
er å utvikle, forankre, synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, lokalmiljø,
samarbeidspartnere og sponsorer.

Ansvar

 • Sørge for at Fair Play-aktiviteter utvikles og løftes ut i fotballgruppa.
 • Rekruttere Fair Play-ansvarlige på lagsnivå.
 • Bistå styret, sportslig utvalg, cupkomitee og dommere i informasjon og kommunikasjon av Fair Playarbeidet i klubben
 • Fremme aktivt Fair Play-engasjement i lagene og årgangene
 • Kontakt med forbund og krets i Fair Play-arbeidet

Oppgaver

 • Produsere Fair Play-relaterte aktiviteter.
 • Forankring av Fair Play i styret og sportslig utvalg.
 • Delta på foreldremøter, trenermøter / trenerforum, lagledermøter / laglederforum der Fair Play er tema.
 • Opplæring innen Fair Play på lags- og trener- / lagleder- / spillernivå
 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder relatert til Fair Play.

Interne kanaler
Via styret, sportslig og fotballgruppas kommunikasjonsnsansvarlige kommunisere Fair Play-aktiviteter, planer
og arbeid.