Dette skrivet er ment for å tydeliggjøre oppgaver som skal utføres av dommeransvarlig i klubben.

Vi har en egen dommerkoordinator, med egen dommerkoordinatorinnstruks. Brukes til å sette opp dommeroppsettet for serier og cup. De som har hatt disse oppgavene tidligere, bør brukes som rådgivere og gi mulighet til innspill på oppgave.

Overordnet mål for dommeransvarlig:
Rekruttere, beholde og utvikle dommere i klubben

Oppgaver for dommeransvarlig:

 • VÆRE TILGJENGELIG FOR DOMMERNE I KLUBBEN.
 • Ha oversikt over dommere i klubben, holde dem oppdatert og følge dem opp.
 • Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekrutter og beholde dommere i forhold til antall lag
 • Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse kamper
 • Skal ha ansvar for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Skal ha ansvar for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Sørge for at dommerne har det nødvendige utstyr.
 • Til enhver tid ha oppdatert liste over klubbens dommere med riktig kontaktinformasjon.
 • Avholde faglig- og sosiale samlinger for klubbens dommere (forslagsvis før og etter sesongen)
 • Eksternt samarbeid med
  – Andre dommeransvarlige
  – Fotballkretsen
 • Organisere klubbdommerkurs. Per i dag er Kim-Are Næss Leistad den eneste i klubben som er godkjent instruktør. Det kan også leies inn ekstern instruktør, men dette koster litt.
 • Avholde ett kick-off-møte og ett høstmøte, hvor det gjøres opp status, gjerne noe faglig innhold, en quiz og selvfølgelig pizza. Tips: trekk inn de eldste dommernes kompetanse.
 • Holde løpende listen over dommere ajour.
 • Jobbe med rekruttering av klubbdommere. Her kan det for eksempel sendes mail til lagledere på 12-årslagene, eller møte opp på en av treningene. Det vil også være naturlig å ta kontakt med spillere som har lagt opp også.
 • Jobbe med rekruttering av klubbdommere som vil/kan bli rekruttdommere til kretsen (16år)
 • Ordne med dommere til alle kamper arrangert av klubben (det vil si alle kamper som krets ikke ordner med dommer til). Krets setter opp fra og med 13 år og oppover. Unntak finnes, eks senior 7er.
 • Følge opp dommeroppsettet fortløpende. Det vil si å sende ut melding til dommere som skal dømme påfølgende uke om at de er satt opp, administrere endringer etc. (dommerkoordinator)
 • Ordne med dommere til kamper i Krokus- og Buvik-cup. (dommerkoordinator)
 • Sørge for at klubbens dommere har det de trenger av utstyr. Det vil si fløyte, klubbdommervester/trøyer/skjorter, og dommerkort til å notere på under kamper. Dommere som dømmer for krets har egen avtale om utstyr (denne administreres av leder i fotball).
 • Sende ut instruks til lagledere/trenere om rutiner med tanke på dommere og kampavvikling før sesong. Her legges det også ved ei liste over dommere med telefonnummer. Husk at dommernes foreldre må spørres før kontaktinformasjon kan deles. (dommerkoordinator)
 • Koordinering med «fair-play-vert», for å ivareta dommere under kamp.
 • Oppfølging og veiledning av dommere før, under og etter kamp, både da de er ferske (ekstra viktig), men også videre med tanke på utvikling. Dette er en oppgave som kan utføres av andre, gjerne med dommerbakgrunn, men må koordineres av ansvarlig.
 • Stille krav til dommere og lagledere, slik at kamper avvikles på best mulig måte.

Oppgave Kommentar Frist Utført
Oppdatere liste over klubbens aktive dommere Mars
Holde informasjonsmøte / dommerforum for dommere Gjennomgå retningslinjer og rutiner April/okt
Sørge for at alle dommere har tilstrekkelig med utstyr April
Lage oppfølgingsplan for klubbens dommere Se eksempel under April, Aug
Melde inn behov for kurs og utdanning Feb
Melde på dommere, veiledere og observatører på kurs Kontakt kretsen for nærmere info

Ha fokus på å ha en dommerutviklingsplan over tid.

 • Beskrive nå-situasjonen
 • Sette opp konkrete mål for antall aktive dommere på de ulike nivå over en periode.
 • Sørge for å beholde alle eksisterende dommere i klubben og sørge for utvikling av disse. Veiledning er et nøkkelord her. (lage en oppfølgingsplan der man sørger for å sette av tid til å se alle ulike dommere)
 • Jobbe slik at vi har nok dommere til å fylle kvoten slik at vi unngår bøter og gebyrer.
 • Redusere dommerkostnadene
 • Skape bedre holdninger til og større forståelse for dommerrollen blant ledere, trenere, spillere og foreldre i klubben
 • Langsiktig lederrekruttering
 • Beholde unge og voksne i klubbmiljøet

Oppfølgingsplan
Å utdanne nye dommere er alltid viktig, og alle er velkommen til å begynne en dommerkarriere. Men det er desto viktigere å ivareta dommerne i etterkant, først og fremst gjennom veiledning i kamp. Det er en fordel om den som følger opp dommeren selv har dommer- og/eller spillerfaring, men det er ingen forutsetning. Det viktigste er at en tillitsperson er til stede under kamp og i etterkant kan gi tilbakemeldinger på spørsmål som:

 • Var fløytebruk og tegn klar og tydelig?
 • Var dommeren flink til å kommunisere med laglederne?
 • Var dommeren flink til å snakke med spillerne?
 • Plasserte dommerne seg fornuftig på banen?
 • Var dommernes evne til å skape en god atmosfære rundt kampen god?

Det å følge opp dommerne er med andre ord som krever mer av veilederen som menneske enn som fagperson, og det er slik sett en oppgave for foreldre, trenere, spillere. Det kan også være en god idé å ta med seg klubbens dommermiljø på kamp for å observere og gi tilbakemeldinger på hverandre: Hva var positivt, og hva kan bli bedre?

Dommer Veileder Skal dømme Utført
Tobias Kim Are 5. mai X
1. juni X
21. august
Ingrid Marit 22. april X
15. mai X
13. juni

 

Dommerforum
Akkurat som klubbens trenerkoordinator har forum for trenerne, bør dommeransvarlig ha et fast forum for dommerne i klubben. Det bør informeres om retningslinjer og rutiner i forkant av sesongen, men dommerne skal også ha et forum for å diskutere ulike problemstillinger som de er opptatt av, og utveksle erfaringer seg imellom. Det å ha en tilhørighet til et miljø er viktig for alle mennesker, et fast dommerforum er derfor veldig viktig for at dommerne skal føle seg sett og at kommunikasjonen i klubben fungerer på en god måte. På slike samlinger er det like viktig å legge til rette for den sosiale biten. Pizza og noen interessante dommerklipp på storskjerm skaper alltid god stemning. Fire av de viktigste områdene man går gjennom på slike samlinger er:

 • Kommunikasjon
 • Reglement
 • Stil og profil
 • Fair Play

Og husk: Dommeransvarlig kan også kontakte fotballkretsen for bistand i forbindelse med slike samlinger!