Det innkalles med dette inn til årsmøte i Buvik Idrettslag,
torsdag 22. april kl 20.00 i Skaunhallen.
(Det tas forbehold om endringer iht. smittevernreglene)

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle årsberetningen.
 9. Behandle regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle innkomne forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta budsjett for 2021.
 13. Behandle organisasjonsplanen.
 14. Foreta lovpålagte valg.

Frist for å sende inn forslag/saker til årsmøtet er torsdag 8. april. Disse sendes til styret@buvikil.no.
Årsmøtepapirene vil være tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Utleveres ved forespørsel til post@buvikil.no.

Buvika, 19.03.21
Styret